นิทรรศการ โครงการสัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๔